Uppförandekod Somatherm VVS

Uppförandekod

Somatherm VVS’s uppförandekod visar oss själva, våra leverantörer och våra kunder inriktningen för vårt övergripande sätt att arbeta och verka, både i det dagliga arbetet men också kursen för våra beslut på längre sikt.

 

Mänskliga rättigheter

Som en del av det svenska samhället och den svenska modellen på arbetsmarknaden är det självklart för oss att verka för alla människors rätt till sina grundläggande fri- och rättigheter. Då vår egen verksamhet uteslutande finns i Sverige ska vi själva aktivt delta och främja den svenska modellen där vi ska uppfylla gällande svensk lagstiftning på området men också stödja en modell där arbetsmarknadens parter sätter villkor och spelregler för det som inte finns reglerat i lagstiftningen.

Somatherm VVS ska inte diskriminera någon person eller organisation på grunda av dess – kön, ursprung, religion, ålder, politiska åsikter eller funktionsnedsättning.
Alla former av barn- eller tvångsarbete är helt oacceptabelt och får absolut inte förekomma hos oss eller hos någon av våra leverantörer.

 

Fackföreningsfrihet och svenska kollektivavtal

Somatherm VVS förbinder sig att ha gällande svenskt kollektivavtal för vår egen personal inom det området där vi har vår huvudsakliga verksamhet.
Vi ser också positivt på att vår personal är ansluten till en fackförening men det är varje enskild medarbetare som själv väljer att delta eller inte.
Våra egna löner, arbetstider, försäkringar och övriga anställningsvillkor ska regleras i anställnings- och kollektivavtal.

För våra leverantörer, både i Sverige och utomlands, uppmanar vi till fri anslutningsrätt till lämplig arbetstagarorganisation.

 

Hälsa och säkerhet

Säkerheten på arbetet är för oss viktigare än mycket annat och vi har förmånen att verka i en arbetsmiljö vars inriktning minskar risken för allvarligare arbetsplatsolyckor men även andra och mindre allvarliga olyckor ska vi förebygga genom rutiner och utbildning i vårt dagliga arbete där vi ska minst uppfylla kraven i den svenska arbetsmiljölagstiftningen.
Vi ska som bolag främja en hälsosam och aktiv livsstil bland vår personal och uppmuntra till en rörlig fritid genom ekonomisk kompensation för kostnader i samband med detta.

 

Miljö

Vår negativa påverkan på den yttre miljön ska begränsas och minimeras där så är möjligt. Då vi själva verkar i en bransch inom energi och uppvärmning av byggnader ska vi föregå med så gott exempel som möjligt och välja fossilfria alternativ där sådana finns för vår egen anläggning.

Våra inkommande och utgående transporter står för en betydande del av vår totala påverkan på den yttre miljön och här ska vi arbeta aktivt för att antalet transporter ska minskas och samtidigt så är vår målsättning att alla våra egna transporter är fossilfria år 2030.

 

Antikorruption och konkurrens

Somatherm VVS’s framgång under många år har byggt på stort kunnande, vilja och engagemang från medarbetarna och professionalism i vårt sätt att arbeta. Vi missgynnas därför av ett system och en miljö där korruption, utpressning och mutor ökar och transparensen minskar. Vi ska därför aldrig bidra till ett sådant beteende eller att ett sådant system främjas. Det gäller även kontakten med våra leverantörer där vi själva inte ska låta oss korrumperas och vi ska inte på några som helst villkor anlita leverantörer som försöker nå framgång med dessa metoder.

Konkurrens är en viktig bit för att en marknadsekonomi ska fungera och våra priser, produktutföranden och andra kommersiella och tekniska villkor är våra egna hemligheter. Vi ska aldrig försätta oss i situationer där vi för någon som helst diskussion med någon konkurrent om dessa saker och denna sekretess förväntar vi oss även av våra leverantörer.
Våra kunder ska känna sig trygga med att ge oss nödvändig information om produkter, projekt, leveranser och andra villkor som vi behöver känna till för våra gemensamma affärer – all information ska stanna hos oss.

Klicka här för att ladda ner vår uppförandekod i PDF.