Återsugningsskydd / Återströmningsskydd SYR BA 6600 DN65

Återsugningsskydd / Återströmningsskydd SYR 6600 BA är en kompakt säkerhetsarmatur i enlighet med den svenska standarden SS-EN 1717 och är godkänd för vätska t.o.m. kategori 4*. Återsugningsskyddets uppgift är att förhindra förorenat vatten från att överföras till dricksvattennätet på grund av återströmning. Återsugningsskyddet är uppbyggt enligt ett trekammarsystem och består av två efter varandra monterade backventiler. Mellan dessa finns en kammare med ett dräneringsutlopp som ger en säkerhetszon mellan inkommande dricksvatten och det förorenade vattnet. Varje kammare är försedd med uttag för mätutrustning så kontroll av ventilen kan göras. Ett filternät finns inbyggt i ventilen som sitter först i flödesriktningen. Två avstängningsventiler ska monteras på vardera sida om ventilen så att kontroll och skötsel kan utföras.

 

* Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen.