Expansionskärl tappar tryck

Om ditt expansionskärl tappar tryck resulterar detta i att drifttrycket i ditt värmesystem sjunker.
I den här artikeln går vi igenom lite kort om vad expansionskärlet har för funktion och hur det ska dimensioneras.

Gör rätt från böjan

Expansionskärl funktion

Alla värme- och kylsystem behöver ett expansionskärl som kan ta upp den volymförändring som sker vid normal drift på grund av variationer i vätsketemperatur. Idag används främst slutna expansionskärl som har ett lufttryck i sig, kallat förtryck, och ett membran eller en bälg av gummi som håller lufttrycket och systemvätskan åtskilda.

Expansionskärlet ska vara dimensionerat så att den maximala expansionsvolymen som kan ske i systemet får plats i kärlet utan att önskat drifttryck överskrids. Det översta drifttrycket, eller det högsta godkända drifttrycket kallas sluttryck och bestäms vanligtvis utefter vad systemets säkerhetsventil öppnar på. En god marginal ska hållas emellan sluttryck och öppningstryck.

Expansionskärl förtryck

Expansionskärlets förtryck ska justeras efter systemets statiska höjd mätt ifrån kärlets position upp till systemets högsta punkt. På denna höjd ska ytterligare minst 2 meter (0,2 bar) läggas till.

Exempel vid 10 meter statisk höjd.

10 meter = 1,0 bar.                    1,0 + 0,2 = 1,2 bar förtryck

Vid uppfyllnad av ett värmesystem ska påfyllningen ske upp till 0,3 bar över förtrycket:

1,2 bar + 0,3 bar = 1,5 bar

I det här exemplet är det vid 1,5 bar som själva driften av systemet börjar. 1,5 bar är systemets lägsta godkända drifttryck.

Läckande säkerhetsventil

Orsaken till en läckande säkerhetsventil är oftast att det har hamnat smuts i sätet så att ventilen inte kan stänga ordentligt efter att den har öppnat. Men varför har den öppnat från första början? En säkerhetsventil som öppnar är ett tecken på att något är fel och ska aldrig ignoreras.

En vanlig orsak är att förtrycket i expansionskärlet har sjunkit. I och med att membranet som skiljer lufttrycket och vätskan åt inte är helt diffusionstät krävs det att förtrycket kontrolleras och justeras med jämna mellanrum. Görs inte detta kommer förtrycket att sjunka, vilket leder till att systemvätska trycks in i kärlet och systemtrycket sjunker. Reaktionen på detta blir ofta att man fyller på systemet med mer vätska för att höja trycket, vilket i sin tur leder till att ytterligare vätska trycks in i expansionskärlet. När sen en temperaturökning sker har den expanderande volymen ingenstans att ta vägen då expansionskärlet redan är fullt i vätska. Detta leder till att trycket ökar och säkerhetsventilen öppnar.

Skulle förtrycket vara korrekt men säkerhetsventilen öppnar ändå tyder detta på att expansionskärlet är felaktigt dimensionerat. Med andra ord för litet. Expansionskärlet kan inte ta upp hela den expanderande volymen som sker vid uppvärmning.

Rätt systemtryck är nyckeln till rätt funktion

Ett korrekt dimensionerat expansionskärl med ett rätt satt förtryck är av yttersta vikt för att hålla ett stabilt systemtryck och undvika driftstörningar.
Kontakta oss på telefonnummer 0570-72 77 50 eller maila oss på info@somathermvvs.se för rådgivning!